Oficiálna stránka  MO SRZ DOLNÝ KUBÍN

Výbor‚ zasadania‚ kontakt

 
Zoznam členov výboru
MO SRZ, Obrancov mieru 1781/1, 026 01 Dolný Kubín 
číslo účtu: 54010802/0900 SLSP
 
Meno a Priezvisko Funkcia Kontakt
RNDr. Marián Sabo predseda 0948 031 445
Ján Mazalán podpredseda a vedúci odboru kultúry a informácii              0907 828 386
Ing. Miroslav Kosmel tajomník 0905 461 043
Mgr. Anton Šumský hlavný hospodár 0905 666 897       
Bc. Jozef Macík vedúci odboru práce s mládežou 0905 567 696
Ing. Peter Bjel účtovník 0910 214 500
Dušan Ďurkovič vedúci odboru tečúcich vôd 0908 255 809
Mgr. Jozef Púčik vedúci odboru športovej činnosti 0911 803 640
Martin Hubinák vedúci odboru čistoty vôd 0918 378 229
Ing. Milada Dutková   pokladník 0905 892 757
 
 
Meno a Priezvisko Funkcia Kontakt
Mgr. Leonard Vajdulák
predseda KK                                                                                     0905 940 348     
 Peter Mesároš člen KK 0905 852 933
 Miroslav Gregáň st. člen KK. 0949 812 256
 

Plán zasadania výboru MO SRZ Dolný Kubín na obdobie

 

rokov 2017 – 2018

 

 

 

20.03.2017  1. Organizačné otázky – informácie                         T

2. Zhodnotenie priebehu ČS                                          P

3. Schválenie plánu zasadnutí výboru                        P

4. Príprava školenia nových členov                        P

5. Rôzne

 

 

24.04.2017  1. Kontrola plnenia úloh                                            P

2. Organizačné otázky – informácie                        T

3. Schválenie plánov práce odborov         vedúci   O 

4. Príprava pretekov                                  vedúci   O                         

5. Rôzne

 

 

22.05.2017  1. Kontrola plnenia úloh                                             P

2. Organizačné otázky – informácie                         T

3. Informácia odboru čistoty vôd                  vedúci  O

4. Kontrola plánu hlavných úloh                               P

5. Rôzne

 

 

26.06.2017  1. Kontrola plnenia úloh                                            P

2. Organizačné otázky – informácie                        T

3. Správa odboru pre prácu s mládežou     vedúci  O

4. Správa o predaji povolení                                    H

5. Rôzne

 

 

24.07.2017  1. Kontrola plnenia úloh                                             P

2. Organizačné otázky – informácie                         T

3. Informácia o čerpaní rozpočtu                             U

4.  Informatívna správa KK                     predseda     KK

5. Rôzne

 

 

 

21.09.2017  1. Kontrola plnenia úloh                                              P

2. Organizačné otázky – informácie                          T

3. Informácia o športovej činnosti                 vedúci  O

4. Príprava pretekov (Or. Muška, MS 2017, MSR)  vedúci  O

5. Informácia o činnosti DK                       predseda   DK

6. Rôzne

 

 

18.09.2017  1. Kontrola plnenia uznesení                                        P

2. Organizačné otázky – informácie                            T

3. Informácia o činnosti DK

4. Informácia o činnosti RS                           vedúci    RS

5. Rôzne

 

 

23.10.2017  1. Kontrola plnenia uznesení                                           P

2. Organizačné otázky – informácie                               T

                    3. Správa odboru pre prácu s mládežou            vedúci   O

4. Príprava na lov hlavátky                                             H

5. Rôzne

 

 

20.11.2017  1. Kontrola plnenia uznesení                                           P

2. Organizačné otázky – informácie                               T

                    3.  Správa o zarybňovaní                                                 H

4. Príprava inventarizácie majetku                                 P

5. Príprava rozpočtu na rok 2016                                   U

6. Rôzne

 

18.12.2017  1. Kontrola plnenia uznesení                                            P

2. Organizačné otázky – informácie                                T

3. Plán zarybnenia na rok 2016                                                H

4. Kontrola plnenie plánu hlavných úloh                         P

5. Príprava rozpočtu na rok 2016                                    U

6. Rôzne

 

 

 

 

 

15.01.2018  1. Kontrola plnenia úloh                                                   P

2. Organizačné otázky – informácie                               T

3. Správa o inventarizácii                              predseda  IK

4. Správa o priebehu brigád                            vedúci    O

5. Správy o činnosti odborov                             vedúci  O

6. Príprava ČS                                                                P

7. Rôzne

 

 

12.02.2018  1. Kontrola plnenia úloh                                                    P

2. Organizačné otázky – informácie                                T

3. Príprava ČS                                                                 P

4. Rôzne

 

 

10.03.2018  Predpoklad konania ČS

 

 

19.03.2018  1. Organizačné úlohy – informácie                                   T

2. Zhodnotenie priebehu ČS                                           P

3. Príprava školenia nových členov                                 P

4. Rôzne

 

 

     Zasadnutia výboru budú v stanovených termínoch vždy so začiatkom o 16.00 h. Zasadnutia predsedníctva budú zvolávané podľa potreby ktorýmkoľvek jeho členom. Účasť na zasadnutiach výboru a predsedníctva je nevyhnutná. V prípade odôvodnenej neúčasti je člen povinný sa vopred ospravedlniť. Správy sa predkladajú písomne v stanovených termínoch.

     Zasadnutia výboru sú verejné, každý člen MO SRZ môže na zasadnutí predniesť svoje požiadavky v bode rôzne v čase 17,00 – 17,30 hod.

 

Dolný Kubín, 17.03.2017                                           RNDr. Marián Sabo

                                                                                                  predseda

 

TOPlist